1. KORRALDAJA

Ühendus Loov Nõmme MTÜ

Aadress: Tallinn, Trummi 7.

Arvelduskonto nr: EE737700771002839786 LHV pank

Kontaktisik:  Ülle Mitt

e-post: loovnomme@gmail.com

2. TOIMUMISE AEG JA KOHT

26. mai 2024.

Liiva raudteejaama ümbrus- mõlemal pool raudteed vastavalt täpsetele juhistele, mis saadetakse vahetult enne ürituse toimumist meilile)

Kauplemisaeg: 26. mai 2024, kell 10.00-16.00 (kauplejad ei saabu pärast 10:00 ja ei lahku enne 16.00)

Kauplemispindade väljajagamine: 7.00 – 9.45 (enne 7:00 kauplejate saabumine on keelatud, alus: Korrakaitseseadus)

3. KAUPLEJAKS  REGISTREERIMINE

Kauplejaks registreerimine lõpeb 19. mail 2024 kell 24:00 või kohtade täitumisel.

Roheliste Väravate Tänaval kauplemiseks tuleb saata sooviavaldus kauplemiseks läbi registreerimislingi, kus palume täita kindlasti kõik kohustuslikud väljad (märgitud punase tärniga).

Registreerimislink on leitav: https://forms.gle/QoFY66hixsMSa3oH6

Registreerumine ei ole automaatne. Pärast registreerumist saadetakse korraldaja poolt teade registreerumise kohta ja registreerumise number. Enne korraldajapoolse teate kättesaamist (e- posti aadressile) ei ole registreerumist toimunud. Palume kannatust, teate saamine võib võtta aega kuni 24. mai 2024!    

Registreeritud kauba nimetuste vastavust tegelikule kauba valikule kontrollitakse ja valeandmed esitanud kaupleja eemaldatakse kauplemisalalt. Palume müüdava kauba nimetused võimalikult täpselt ja lühidalt registreerides üles loetleda.

4. OSAVÕTUMAKS

Kauplejatele kehtib müügimaks/osalustasu:

·     25 €-/kuni 3 jm   kauplemine ürituse toimumise alas ettevõtetele, FIEdele, organisatsioonidele jne (kõik, kes toodavad, müüvad, tegutsevad jne sarnase kauba, toote või teenuse pakkumisega ka muul ajal);

·         15 €-/kuni 3 jm eraisikuna kauplemine ürituse toimumise alas (kõik ülejäänud müük ja teenus, ka nn kirbukaup);

·         Tasuta:   avatud hoovid, ühenduse liikmed, eraldi kokkuleppel lapsed kuni 12 aastat kaasa arvatud (lapsed alla 12 a on kauplemine tasuta siis, kui kauplemine toimub lastealal).

·         Võimalikud on erikokkulepped, mis on sõlmitud personaalselt enne 20.05.2024.

5. ARVELDAMINE

Pärast registreerumist saadetakse korraldaja poolt kinnitus registreerumise kohta, tasumisele kuuluv müügimaksu/osalustasu summa ja registreeringu number. Registreeringu number tuleb kindlasti märkida maksekorralduse selgitusse.

Kui enne 24.05.2024 kell 17:00 ei ole müügimaks/osalustasu laekunud korraldaja arveldusarvele nr EE737700771002839786  LHV pangas, on võimalik makse tasuda ka sularahas kohapeal Loov Nõmme infopunktis, kuid kahekordselt: 26.05.24 hommikul sularahas tasutud osalustasu summa korrutatakse kahega (3 jm maksab 26.05.24 hommikul: eraisik 30€ ja firma/FIE 50€). Enne müügimaksu/osalustasu tasumist kauplejat kauplemiskohale ei suunata.

Kauplejatele, kes on registreerunud ning ei ole tasunud müügimaksu/osalustasu ja/või ei ole teatanud enne 24.05.24 kell 17:00, et neil ei ole võimalik oseleda/kaubelda, rakendatakse tulevastel Ühenduse Loov Nõmme poolt korraldatavatel üritustel kahekordset tasu. See tähendab: kui teil ei ole võimalik osaleda, siis palume kindlasti meile sellest teada anda enne 24.05.24 kell 17:00!

Kui registreerumisnumbrit ei ole saadetud, siis kauplekajs registreerimist ei ole toimunud.

Infopunktis antakse maksu tasunud kauplejale arve-müügipilet ja suunatakse müügikohale. Arve-müügipileti olemasolu kontrollitakse. Arve-müügipiletit enne kauplemispäeva müüjatele meilile ei saadeta (Arve-müügipileti saab kätte kauplemispäeval, 26.05.24 infopunktist).

Lihtsustamaks ja kiirendamaks hommikust müügikohtadele suunamist, soovitame tungivalt müügipileti eest tasuda pangaülekandega, mille selgitusse on märgitud registreeringu number!

6. KAUPLEMISKOHT

Kauplemiskohad jagatakse kauplejate vahel 26.05.2024 hommikul saabumise järjekorras. Kauplemiskohale annab õiguse õigeaegselt tasutud müügimaks/osalustasu ja arve- müügipileti olemasolu.

Kauplemikohaga tutvutakse ja nõustutakse koheselt kauplemiskohale asumisel. Kauplemiskohti on keelatud hiljem vahetada ja hilisemaid pretensioone kauplemiskoha aadressil ei arvestata.

Kauplemiskohal ei ole elektrit. Kõik kauplemiseks vajalik (laud, pink, varjualune jne) tuleb kauplejal endal kaasa võtta.

Mootorsõidukite jätmine müügialale on rangelt keelatud. Võimalikud on eelnevad erikokkulepped ja sel juhul tehakse märge mootorsõiduki kohta arve- müügipiletile.

7. KAUPLEJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

Kaupleja on teadlik, et kauplemiseks sooviavaldust esitades on ta registreerinud kauba nimetuse(d). Juhul, kui kontrollimise käigus selgub, et kaup ei vasta registreeritud kauba nimetustele on korraldajal õigus valeandmed esitanud kaupleja kauplemisalalt eemaldada. Valeandmeid esitanud kauplejale müügimaksu/osalustasu ei tagastata.

Kauplemisalal on alkoholi müük keelatud.

Kaupleja, kes tekitab prügi ja jäätmeid, eriti toitlustamisega tegelev kaupleja, kohustub paigaldama kauplemiskohale jäätmete kogumiseks kogumismahutid, mis võimaldavad jäätmete liigiti kogumise. Sealhulgas on jäätmete sorteerimiseks vaja vähemalt kolme liiki prügikonteinerite või sildistatud prügikottide olemasolu - biojäätmed, pakendijäätmed ja segaolmejäätmed. Vajadusel ka pandipakendi konteiner või sildistatud prügikott! Kaupleja kohustub kõik enda poolt tekitatud prügi ja jäätmed kauplemise lõpus kaasa võtma ning käitlema prügi ja jäätmed EV seadusandlusest tulenevalt!

Kaupleja, kes tegeleb toitlustusega (söök, jook): alates 1.1.2024 on Eestis avalikel üritustel seniste ühekordsete toidu- ja jooginõude asemel kohustuslik kasutada ainult korduskasutusnõusid. Kauplejal (osalejal) on õigus kasutada korduskasutusnõude osas nii enda omandis olevaid nõusid kui ka mistahes teenusepakkuja teenust. Info Roheliste Väravate Tänava ametliku ja korraldaja poolt soovitatud teenusepartneri kohta saadetakse enne üritust meilile kõigile neile, kes registreerimisel märgivad, et tegelevad taoitlustamisega.

Korraldaja vastutab ürituse ajal üldise korra eest, kuid mitte kaupleja kauba kadumise/rikkumise eest ürituse ajal.

Kaupleja peab paigutama oma kauba korraldaja poolt ette nähtud kohale. Keelatud on paigutada oma kaupa väljapoole ette nähtud ala, takistada  tänaval liiklust, sulgeda vahekäike ja juurdepääse aedadesse.

Kaupleja kohustub järgima liikluskorralduslikke ja üldiseid korralduslikke (kauplejate saabumine, lahkumine, parkimine jne) eeskirju, mis saadetakse kõigile registreeritud kauplejatele vahetult enne kauplemispäeva.

8. FORCE MAJEURE

Juhul kui force majeure asjaoludest tingituna osutub ürituse korraldamine võimatuks, on korraldajal õigus üritus ära jätta või edasi lükata. Kui korraldaja on force majeure asjaolude tõttu sunnitud alanud ürituse ära jätma, katkestama või seda lühendama, puudub kauplejal õigus saada tagasi tasutud summasid.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Võimalikud pretensioonid tuleb esitada korraldajale kirjalikult 26.05.2024 ürituse toimumise ajal. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Tekkinud lahkarvamused korraldaja ja kaupleja vahel lahendatakse vastastikusel kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Ootame kauplema!