Dokumendid

MTÜ Ühenduse Loov Nõmme PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Ühendus Loov Nõmme (edaspidi „ühing“) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.2. Ühingu eesmärgiks on toetada ja arendada loomeinimeste, kodanike ja ettevõtjate lõimumist ja koostööd; aktiviseerida kodanikualgatust, ettevõtlikkust, loovust, uuenduslikkust ja muid inimese terviklikku arengut toetavaid tegevusi arvestades piirkonnale omast keskkonda ja traditsioone.

1.3. Ühingu visiooniks on kujundada Nõmme linnaosast väljapaistev, omanäoline ja ettevõtlik linnaosa.

1.4. Ühingu eesmärkide saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.4.1. loob kontakte ja sidemeid, korraldab koostööd ja kokkusaamisi toetades ja organiseerides üritusi, mis on kooskõlas ühingu eesmärkidega;

1.4.2. kogub andmeid piirkonna loovinimeste ja ettevõtete kaardistamiseks ja selgitab välja erinevate huvigruppide ootused ja vajadused loomemajanduse arendamiseks, väikeettevõtluse tekke soodustamiseks ning loovuse ja ettevõtluse efektiivseks kootööks. Aitab igati kaasa piirkondliku loomekeskuse tekkeks;

1.4.3. arendab ja toetab eri valdkondade ametiasutuste, kodanike ning nende ühenduste, kultuuriasutuste ja äriettevõtete koostööd ja suhteid;

1.4.4. aitab kaasa organisatsioonide ja ametite poolt algatatud kõikvõimalike arengukavade ja detailplaneeringute elluviimisele, s.h., mis puudutavad piirkonnas loometegevuse ja loomemajanduse koostöö arendamist ja edendamist ning tingimustele vastava infrastruktuuri väljaselgitamist ja loomist. Algatab ja edendab ise piirkonda puudutavaid arengukavasid ja planeeringuid ning võitleb nende elluviimise eest;

1.4.5. edendab ja populariseerib ühis- , vabatahtlikku- ja heategevust eemärgiga väärtustada piirkondlikku identiteeti, haarates koostöösse eri valdkondade loovinimesed, ühiskondlikud- ning äriorganistsioonid ja avalikkuse;

1.4.6. edendab ja korraldab kodanike ja organisatsioonide osalemist elukestvas õppeprotsessis koolituste, seminaride, teemaürituste, mentorluse ja praktiliste oskuste levitamise kaudu;

1.4.7. teadvustab ja propageerib oma eesmärke ja üldiste humaansete väärtuste levikut trükiste, audiovisuaalsete ja elektrooniliste materjalide ettevalmistamise, kirjastamise ja tootmise, küsitluste ja uuringute läbiviimise ning koolituste, konkursside, konverentside, teemalaagrite, festivalide, mõttetalgute ja teiste ürituste korraldamise kaudu;

1.4.8. propageerib säästvat, jätkusuutlikku ja keskonnasõbralikku eluviisi ja majandamist;

1.4.9. algatab ideid, arutelusid ja projekte, mis edendavad Nõmme piirkondlikku loometegevust, ettevõtlikkust ja kodanikualgatust ning koostööd;

1.4.10. pakub erinevatele ametitele, organisatsioonidele ja kogukonnale vajalikke erinevaid teenuseid, s.h. sotsiaalhoolekandeteenuseid.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3. Ühingu sisseastumise- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1. ei tasu kindlaks määratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.4.2. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.5. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadustest.

3.3. Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.

3.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest. Otsuse vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

3.5. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MTÜ VAHENDID

4.1. MTÜ vahendid moodustuvad ühingu tegevusest, EL-i, riigi ja kohaliku omavalitsuse toetustest, annetustest ja muudest laekumistest.

4.2. MTÜ-l on õigus:

4.2.1. hoida oma rahalisi vahendeid krediidiasutustes avatud arvetel;

4.2.2. moodustada fonde;

4.2.3. omada ja rajada MTÜ tegevuseks vajalikke ruume ja ehitisi;

4.2.4. omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ja kanda kohustusi vastavalt MTÜ eesmärkidele, tal on iseseisev bilanss, arve ja sümboolika.

V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

5.1. MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

5.2. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ja koolitustegevusega.5.3. Ühingu tegevus lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

5.4. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avaliku õigusega juriidilisele isikule.