KAUPLEMISTINGIMUSED  ROHELISTE VÄRAVATE TÄNAVAL 2017:

1. KORRALDAJA

Ühendus Loov Nõmme MTÜ

Aadress: Tallinn, Trummi 7.

Arvelduskonto nr: EE043300335899600001 Danske Bank

Kontaktisik:  Ülle Mitt

e-post: loovnomme@gmail.com


2. TOIMUMISE AEG JA KOHT

14. mai 2017, Ilo park ja Kitsarööpa tee Pärnu mnt ja Männiku tee vaheline lõik (Peeter Suure merekindluse raudtee)

Kauplemisaeg: 14. mai 2017, kell 10.00 – 16.00 (kauplejad ei lahku enne 16.00)

Kauplemispindade väljajagamine: 7.00 – 9.45 (enne 7:00 kauplejate saabumine on keelatud, alus: Korrakaitseseadus)


3. KAUPLEJAKS  REGISTREERIMINE

Kauplejaks registreerimine toimub kuni 02. mai 2017 kell 24:00.

Roheliste Väravate Tänaval kauplemiseks tuleb saata sooviavaldus kauplemiseks läbi registreerimislingi.

Registreeritud kauba nimetuste vastavust tegelikule kauba valikule kontrollitakse ja valeandmed esitanud kaupleja eemaldatakse kauplemisalalt.

Kui soovite osalustasu kohta arvet, palume registreerides selle kohta kindlasti vastav märge teha.

Registreerimist tõestab registreeringu numbri olemasolu, mille saadab Ühendus Loov Nõmme e- kirjaga teie e- posti aadressile, mis on märgitud teie poolt esitatud sooviavaldusele..


4. OSAVÕTUMAKS

Kauplejatele kehtib müügimaks:

·   10€ - /3 jm   kauplemine ürituse toimumise alas ettevõtetele, FIEdele, organisatsioonidele jne (kõik, kes toodavad, müüvad, tegutsevad jne sarnase kauba, toote või teenuse pakkumisega ka muul ajal);

·   5 € - /3 jm eraisikuna kauplemine ürituse toimumise alas (kõik ülejäänud müük ja teenus, ka nn kirbukaup);

·   Tasuta:   avatud hoovid, ühenduse liikmed, eraldi kokkuleppel lapsed kuni 12 aastat k.a.

·   Võimalikud on erikokkulepped, mis on sõlmitud personaalselt enne 22.05.2016


5. ARVELDAMINE

Pärast registreerumist saadetakse korraldaja poolt kinnitus registreerumise kohta, tasumisele kuuluv summa ja registreeringu number. Registreeringu number tuleb kindlasti märkida maksekorralduse selgitusse. Kui kauplemispäevale eelnevaks õhtuks (13.05.17) ei ole müügimaks/osalustasu laekunud, tuleb makse tasuda  koha peal Loova Nõmme infopunktis sularahas. Enne kauplejat kauplemiskohale ei suunata. Infopunktis antakse maksu tasunud firmale müügipilet ja suunatakse müügikohale. Müügipileti olemasolu kontrollitakse.

Lihtsustamaks ja kiirendamaks hommikust müügikohtadele suunamist, soovitame müügipileti eest tasuda ülekandega!


6. KAUPLEMISKOHT

Kauplemiskohad jagatakse kauplejate vahel vastavalt 14.05.2017 hommikul saabumise järjekorras. Kauplemiskohale annab õiguse tasutud osamaks.

Kauplemiskohal ei ole elektrit. Kõik kauplemiseks vajalik (laud, pink, varjualune jne) tuleb kauplejal endal kaasa võtta.

Mootorsõidukite jätmine müügialale on keelatud. Võimalikud on eelnevad erikokkulepped ja sel juhul tehakse märge mootorsõiduki kohta müügipiletile.


7. KAUPLEJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

Kaupleja on teadlik, et kauplemiseks sooviavaldust esitades on ta registreerinud kauba nimetuse(d). Juhul, kui kontrollimise käigus selgub, et kaup ei vasta registreeritud kauba nimetustele on korraldajal õigus valeandmed esitanud kaupleja kauplemisalalt eemaldada. Valeandmeid esitanud kauplejale osavõtumaksu/müügimaksu ei tagastata.

Kauplemisalal on alkoholi müük keelatud.

Kauplemisalal on keelatud poliitiliste erakondade ja valimisliitude poliitiline tegevus (valimiskampaania, erakondade ja valimisliitude tegevuste tutvustamine sh. erakondasid või valimisliite tutvustava reklaammaterjali levitamine)  

Korraldaja vastutab ürituse ajal üldise korra eest, kuid mitte kaupleja kauba kadumise/rikkumise  eest ürituse ajal.

Kaupleja peab paigutama oma kauba korraldaja poolt ette nähtud kohale. Keelatud on paigutada oma kaupa väljapoole ette nähtud ala, takistada  tänaval liiklust, sulgeda vahekäike  ja juurdepääse  aedadesse.


8. FORCE MAJEURE

Juhul kui force majeure asjaoludest tingituna osutub ürituse korraldamine võimatuks, on korraldajal õigus üritus ära jätta või edasi lükata. Kui korraldaja on force majeure asjaolude tõttu sunnitud alanud ürituse katkestama või seda lühendama, puudub kauplejal õigus saada tagasi tasutud summasid.


9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Võimalikud pretensioonid tuleb esitada korraldajale kirjalikult RVT toimumise ajal. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Tekkinud lahkarvamused korraldaja ja kaupleja vahel lahendatakse vastastikusel kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.