Kauplemistingimused Roheliste Väravate Tänaval 2019

1. KORRALDAJA

Ühendus Loov Nõmme MTÜ

Aadress: Tallinn, Trummi 7.

Arvelduskonto nr: EE737700771002839786 LHV pank

Kontaktisik:  Ülle Mitt

e-post: loovnomme@gmail.com

2. TOIMUMISE AEG JA KOHT

26. mai 2019, Jannseni puiestiku servas

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=81b48b1c94784f0cb125fe0b814c2fbf


Kauplemisaeg: 26. mai 2019, kell 10.00-16.00 (kauplejad ei saabu pärast 10:00 ja ei lahku enne 16.00)

Kauplemispindade väljajagamine: 7.00 – 9.45 (enne 7:00 kauplejate saabumine on keelatud, alus: Korrakaitseseadus)

3. KAUPLEJAKS  REGISTREERIMINE

Kauplejaks registreerimine lõpeb 13. mai 2019 kell 24:00 või kohtade täitumisel.

Roheliste Väravate Tänaval kauplemiseks tuleb saata sooviavaldus kauplemiseks läbi registreerimislingi, kus palume täita kindlasti kõik kohustuslikud väljad (märgitud punase tärniga).

Registreerimislink on leitav: https://forms.gle/qqQ9ta44RgkjZWd5A

Registreerumine ei ole automaatne. Pärast registreerumist saadetakse korraldaja poolt teade registreerumise kohta ja registreerumise number. Enne korraldajapoolse teate kättesaamist (E- posti aadressile) ei ole registreerumist toimunud. Palume kannatust, teate saamine võib võtta aega kuni 14. mai 2019!    

Registreeritud kauba nimetuste vastavust tegelikule kauba valikule kontrollitakse ja valeandmed esitanud kaupleja eemaldatakse kauplemisalalt. Palume müüdava kauba nimetused võimalikult täpselt ja lühidalt registreerides üles loetleda.

4. OSAVÕTUMAKS

Kauplejatele kehtib müügimaks/osalustasu:

·         20 €-/3 jm   kauplemine ürituse toimumise alas ettevõtetele, FIEdele, organisatsioonidele jne (kõik, kes toodavad, müüvad, tegutsevad jne sarnase kauba, toote või teenuse pakkumisega ka muul ajal);

·         10 €-/3 jm eraisikuna kauplemine ürituse toimumise alas (kõik ülejäänud müük ja teenus, ka nn kirbukaup);

·         Tasuta:   avatud hoovid, ühenduse liikmed, eraldi kokkuleppel lapsed kuni 12 aastat kaasa arvatud.

·         Võimalikud on erikokkulepped, mis on sõlmitud personaalselt enne 13.05.2019

5. ARVELDAMINE

Pärast registreerumist saadetakse korraldaja poolt kinnitus registreerumise kohta, tasumisele kuuluv müügimaksu/osalustasu summa ja registreeringu number. Registreeringu number tuleb kindlasti märkida maksekorralduse selgitusse.

Kui enne 24.05.2019 kell 17:00 ei ole müügimaks/osalustasu laekunud korraldaja arveldusarvele nr EE737700771002839786  LHV pangas, tuleb makse tasuda sularahas kohapeal Loov Nõmme infopunktis. Enne müügimaksu/osalustasu tasumist kauplejat kauplemiskohale ei suunata.

Kui registreerumisnumbrit ei ole saadetud, siis kauplekajs registreerimist ei ole toimunud.

Infopunktis antakse maksu tasunud kauplejale arve-müügipilet ja suunatakse müügikohale. arve-müügipileti olemasolu kontrollitakse. Arve-müügipiletit enne kauplemispäeva müüjatele meilile ei saadeta (Arve-müügipileti saab kätte kauplemispäeval, 26.05.19 infopunktist).

Lihtsustamaks ja kiirendamaks hommikust müügikohtadele suunamist, soovitame tungivalt müügipileti eest tasuda pangaülekandega, mille selgitusse on märgitud registreeringu number!

6. KAUPLEMISKOHT

Kauplemiskohad jagatakse kauplejate vahel 26.05.2019 hommikul saabumise järjekorras. Kauplemiskohale annab õiguse õigeaegselt tasutud müügimaks/osalustasu ja arve- müügipileti olemasolu.

Kauplemiskohal ei ole elektrit. Kõik kauplemiseks vajalik (laud, pink, varjualune jne) tuleb kauplejal endal kaasa võtta.

Mootorsõidukite jätmine müügialale on rangelt keelatud. Võimalikud on eelnevad erikokkulepped ja sel juhul tehakse märge mootorsõiduki kohta arve- müügipiletile.

7. KAUPLEJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

Kaupleja on teadlik, et kauplemiseks sooviavaldust esitades on ta registreerinud kauba nimetuse(d). Juhul, kui kontrollimise käigus selgub, et kaup ei vasta registreeritud kauba nimetustele on korraldajal õigus valeandmed esitanud kaupleja kauplemisalalt eemaldada. Valeandmeid esitanud kauplejale müügimaksu/osalustasu ei tagastata.

Kauplemisalal on alkoholi müük keelatud.

Kaupleja kohustub kõik enda poolt tekitatud prügi ja jäätmed kauplemise lõpus kaasa võtma, sealhulgas prügi ja jäätmed, mille kogumiseks on ta ise paigaldanud oma kauplemiskoha juurde kogumisvõimaluse.

Korraldaja vastutab ürituse ajal üldise korra eest, kuid mitte kaupleja kauba kadumise/rikkumise  eest ürituse ajal.

Kaupleja peab paigutama oma kauba korraldaja poolt ette nähtud kohale. Keelatud on paigutada oma kaupa väljapoole ette nähtud ala, takistada  tänaval liiklust, sulgeda vahekäike ja juurdepääse aedadesse.

Kaupleja kohustub järgima liikluskorralduslikke ja üldiseid korralduslikke (kauplejate saabumine, lahkumine, parkimine jne) eeskirju, mis saadetakse kõigile registreeritud kauplejatele vahetult enne kauplemispäeva.

8. FORCE MAJEURE

Juhul kui force majeure asjaoludest tingituna osutub ürituse korraldamine võimatuks, on korraldajal õigus üritus ära jätta või edasi lükata. Kui korraldaja on force majeure asjaolude tõttu sunnitud alanud ürituse katkestama või seda lühendama, puudub kauplejal õigus saada tagasi tasutud summasid.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Võimalikud pretensioonid tuleb esitada korraldajale kirjalikult RVT toimumise ajal. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Tekkinud lahkarvamused korraldaja ja kaupleja vahel lahendatakse vastastikusel kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Ootame kauplema!

:)